Online Dictionary

sup 解释

sup 在 Chinese <=> English 中的 解释:

sup
[sʌp; sʌp]
(supped; sup.ping)
<<不及物动词>>
1 一点一点地吃[喝],啜饮
2 (英北.苏格兰方言)喝
<<及物动词>>
1 一点一点地吃<食物>; 啜饮<饮料>
2 一口喝下 <啤酒等>
<<可数名词>>
[饮料的] 一口,一啜[of]

sup
[sʌp; sʌp]
<<不及物动词>>
(supped; sup.ping)
(古)
1 吃晚餐
2 晚餐吃[…] [on,off]

sup 在 English <=> Chinese (cdict) 中的 解释:

sʌp;sʌp | sʌp;sʌp< sup >
<<不及物动词>>
supped; sup.ping
1 吃晚餐
2 当晚餐 (on, off)

< sup >
<<动词>>
supped, sup.ping, sups
<<及物动词>>
<<不及物动词>>
小口地吃; 小口地喝
supped the hot soup 小口地喝热汤
supped away daintily 挑剔地小口品尝
<<名词>>
一小口; 一啜

sup 在 English => Chinese (11W) 中的 解释:

n.一口;vt.吸;进晚餐;体验;vi.啜饮

sup 在 Chinese <=> English (langdao 5) 中的 解释:

*[sʌp]
n. 一口
vt. 啜, 呷
vi. 啜饮, 进晚餐
【电】 抑制栅

SUP 在 English <=> Chinese (lazyworm) 中的 解释:

=Sailors Union of the Pacific 太平洋海员工会[美]

sup 在 English <=> Chinese (lazyworm) 中的 解释:

[sʌp]
n.
一口
vt.
吸, 进晚餐, 体验
vi.
吃晚饭, 啜饮

sup 在 English <=> Chinese (oxford) 中的 解释:

[sʌp]
n.一口 vt.吸,进晚餐,体验 vi.吃晚饭,啜饮

SUP 在 English <=> Chinese (quick) 中的 解释:

供应;电源
固体氨酯塑料
抑制器;抑制栅极
支持;支座

sup 在 English <=> Chinese (quick) 中的 解释:

一口

sup 在 English <=> Chinese (Sun Dict) 中的 解释:

sʌpn.一口;

sup 在 English => Chinese (xdict) 中的 解释:

sʌpn. 一口
vt. 吸,进晚餐,体验
vi. 啜饮

Sup 在 医学专业词典 中的 解释:

[=supinator]旋后肌

sup 在 医学专业词典 中的 解释:

[=superficial]表面的,浅表的
[=superior]优良的,上的,上部的
[=superscript]处方标记
[=supination]仰卧,旋后
[=supine]仰卧的,旋后的
[=supply]供应,补给,电源
[=suppository]栓剂
[=suppresor bed(chromatography)]遏抑器床(色谱法)
[=suppressor]抑制,抑制器,遏抑器,抑制剂,抑制作用
[=supra](拉)在上,上

sup 在 Chinese (Simplified) (WD) 中的 解释:

马来语


Category: Category:马来语 -
Category: Category:英语动词 -
Category: Category:英语名词 -
Category: ast:sup -
Translation: cs » sup
Translation: de » sup
Translation: en » sup
Translation: es » sup
Translation: et » sup
Translation: fi » sup
Translation: fr » sup
Translation: hu » sup
Translation: id » sup
Translation: io » sup
Translation: jv » sup
Translation: kn » sup
Translation: ko » sup
Translation: ku » sup
Translation: li » sup
Translation: lo » sup
Translation: lt » sup
Translation: mg » sup
Translation: my » sup
Translation: nl » sup
Translation: pl » sup
Translation: pt » sup
Translation: ru » sup
Translation: sv » sup
Translation: te » sup
Translation: tr » sup
Translation: vi » sup
Translation: vo » sup

súp 在 Chinese (Simplified) (WD) 中的 解释:

Inter: 越南語 » 名Inter: 百科 » 語=vi

發音

Inter: 越音 » a1=s|a2=ú|a3=p
Inter: 越參/su » p

釋義

#( < 法語 soupe)湯,肉汤
 1. 补助
 2. 不管,不理睬


Translation: mg » súp

sụp 在 Chinese (Simplified) (WD) 中的 解释:

Inter: 越南語 » 形

發音

Inter: 越音 » a1=s|a2=ụ|a3=p
Inter: 越參/su » p

釋義

#崩塌
 1. 衰退,衰落
 2. 坐下身子

  組詞

  *đổ sụp 塌落 坍塌 崩溃 瓦解 消亡

 • kinh tế suy sụp 经济衰退
 • ngôi nhà đổ sụp 房屋坍塌
 • Nhà cửa sụp sụp 房子矮趴趴的
 • sùm sụp 下拜 低矮的
 • sụp đổ 坍塌 倒台 垮台
 • sụp sụp 下拜 低矮的
 • suy sụp 衰退 衰落 物价暴跌
 • thấp lụp sụp 矮趴趴
 • thị trường quốc tế suy sụp 国际市场萎缩

 • Translation: fr » sụp
  Translation: li » sụp
  Translation: vi » sụp